TürkçeEmlak Arama

Bölgesi:
Kategorisi:
Fiyat Aralığı:  - 
m2:  - 
Kelime:
 soft++


Tapu Mevzuatı

Tapu Ayırma (İfraz)

İfraz , tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsele ayrılmasıdır. Taşınmazların ifrazı , değer artırımı düşüncesi , ayrılan parçaların daha kolay satımı , daha çok imar planlarını uygulanması nedeni ile yapılmaktadır. İfraz işlemi aşağıdaki safhalardan oluşmaktadır.

a )Serbest harita mühendislerince düzenlenmiş krokili beyannamenin kadastro müdürlüğüne ibraz edilerek istemde bulunması

b) Kadastro Müdürlüğünce krokili beyannamenin uygunluğunun kontrolü ve onanması

c) İşlemin belediye encümeni veya il idare kurallarınca tasdiki

d)  Kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi ile birlikte evrakın tapu sicil müdürlüğüne bir yazı ile gönderilmesi.

e)  Tapu sicil müdürlüğünce tapu harçlarının tahsili ve tescil

 Tapu Birleştirme (Tevhit)

Tevhit , tapu kütüğünde kayıtlı birden fazla taşınmazın birleştirilerek . bir parsel haline getirilmesidir. İmar uygulaması , taşınmazın değerinin arttırılması , inşaat yapımına uygun hale getirme , tarımsal amaçlar gibi çeşitli nedenlere dayalı olarak yapılmaktadır. Aynı veya farklı kişilere ait taşınmazların tevhidi mümkündür. Tevhid edilecek taşınmazların birleşebilir yani birbirlerine bitişik olması gerekir. Birleşecek taşınmazlar üzerinde tasarrufu kısıtlayıcı hakların bulunması halinde (ipotek,irtifak hakkı haciz vb. ) hak sahiplerini işleme rıza göstermeleri gerekir. Tavhit için aşağıdaki yol izlenir ;

a)  İşlem için kadastro müdürlüğüne ilgisinin müracaatı

b)  Müdürlükçe değişiklik tasarımın hazırlanması

c)  Belediye encümeni veya il idare kurulunca değişiklik tasarımının onaylanması

d)  Kadastro müdürlüğünce tescil bildiriminin düzenlenmesi ve tapu sicil müdürlüğüne gönderilmesi.

e) Tapu sicil müdürlüğünce tapu harçlarının tahsili ve tapu kütüğüne tescil

CİNS TASHİHİ  Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilecek bir başka nitelikte tapu kütüğüne tescil edilmesidir. İşlemi : Uygulamada sıkça karşılaşılan cins tashihi işlemleri , arsa veya araziler üzerine yeni bina inşa edilmesi veya mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüştürülmesi şeklinde görülmektedir.

a) Arsa ve araziler üzerine yeni bina inşa edilmesi  İçişleri bakanlığı ile yapılan protokol gereğince 8.8.1997 tarihinde itibaren belediye ve valilikler   ( Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ) taşınmazın cins tashihi yapılmadan , iskan raporu vermeyeceklerinden bu durumda olan yapılar için ilgilisi , iskan raporu ( yapı kullanama izin belgesi ) almak için müracaat için müracaat ettiğinde , işlem aşağıdaki aşamalardan oluşacaktır.

1- Yapının iskana uygun  olması halinde belediye veya valilikler cins tashihi yapılması için kadastro müdürlüğüne yazı yazmakta.

2- Kadastro müdürlüğü  mahallinde gerekli ölçümü yapıp , tescil bildirimini düzenleyerek tapu sicil müdürlüğüne göndermekte .
3 -Tapu sicil müdürlüğü tescili sağladıktan sonra , kadastro müdürlüğüne durumu bildirmekte , kadastro müdürlüğü paftası üzerinde gerekli teknik işlemleri yaparak durumu ilgili belediye veya valiliği bildirmektedir. 8.8.1997 tarihinden önce tamamlanarak iskan belgesi (yapı kullanama izin belgesi ) almış olan taşınmazların cins tashihi işlemleri , başka herhangi bir kuruma müracaat etmeksizin kadastro müdürlüklerince doğrudan yerine getirilmekte , tapu sicil müdürlüklerince tescilleri sağlanmaktadır.

b) Mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüşme :  Cins tashihi için ilgililer kadastro müdürlüğü veya şefliklerine müracaat etmekte , kadastro müdürlüğü elamanlarınca zeminde inceleme yapıldıktan sonra düzenlenen tescil bildirimi tapu sicil müdürlüğüne gönderilmektedir

 Bağış (Hibe)

Taşınmazın karşılığında bir bedel olmaksızın mülkiyetinin devredildiği bir işlemdir.Medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip olan herkes taşınmazlarını hibe edebilir.Yaşı küçüğün veya vesayet altındaki kişilerin taşınmazı veli veya vasilerince bağışlanamaz. Hibeyi kimler kabul eder ? Hibeyi medeni haklarını kullanma yeterliğine sahip olanlarla bu hakları kullanama yeterliğinden yoksun olsa bile temyiz kudretine sahip olan herkes kabul edebilmektedir. Ancak , kanuni temsilcileri tarafından (veli , vasi gb.) temsil edilen kişiler kanuni temsilcileri bu işleme rıza göstermemesi halinde kendilerine yapılan taşınmaz hibesini kabul edemezler. Mümeyyiz küçük ve mahcura yapılacak bağışların kabul edilebilmesi için bağışın herhangi bir şart ve mükellefiyete bağlanmış olması gerekir.

Rücü Şartı ile Bağış    Taşınmaz hibesinde kanunun tapu kütüğünde şerhini kabul ettiği tek şart ‘’rücü’’ şartıdır. Bunun dışındaki başkaca bir şartın aşınmaz hibesinde kütüğe şerh verilmeyeceği kanaatindeyiz. Bu sebeple , rücü şartının dışındaki bir şartın düzenlenecek resmi senette belirtilmesi mümkün olsa dahi (örn. Okul , cami yapımı vb.) bunun tapu kütüğünde şerhi kanaatimizce mümkün olmayacaktır. Hibe eden sadece bağış yapılanın kendisinden önce ölmesi halinde , taşınmazın mülkiyetinin tekrar kendisine döneceğini şart edebilecek bu şartı kütüğe şerh ettirebilecektir. Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden Bağış işlemi : Esas amacı , karşılığında bir bedel olmaksızın taşınmazın devri işlemi olan bağışa , uygulamada bazen tapu harcının az ödenmesi düşüncesiyle baş vurulduğu görülmektedir. Bazen de taraflar aralarında gerçekten bağış işlemi yapmak istemekle birlikte , ileride bunun bazı sakınca ve külfetler doğuracağı kanısı ile satış yolunu tercih etmektedirler. Bütün bu düşüncelerin sebebi ; Karşılıksız bir edinme olması nedeni ile , bu edinilen taşınmazların Veraset ve intikal vergisine konu olmasıdır. Bağış yoluyla edinilen taşınmazların edinen tarafından süresi içerisinde ilgili vergi dairesine beyanda bulunarak Veraset ve İntikal vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu vergi tahsil edilmediği veya başkaca taşınmazların teminat gösterilmediği sürece , bu yolla edinilen taşınmazların bir başkasına devri veya üzerine aynı hak tesisi mümkün değildir. Ancak  rücü şartın bağlı olarak

 Miras (İntikal)

Mirasın intikali , ölen bir kimsenin mal varlığının , alacak ve borçlarının mirasçılarına geçmesidir. Medeni kanunumuza göre mirasçılık  kanunundan ve sözleşmeden doğmaktadır.

Kanuni mirasçılar

Kanuni mirasçılar şunlardır ;

a) ölenin çocukları

b) ana ve babası

c) büyük baba ve büyük anası

d) Evlilik dışı hısımları
e) Evlatlık
f)- Devlet

g)- Sağ kalan eş

 Sağ kalan eşin mirasçılığı

Sağ kalan eş birlikte bulunduğu mirasçılara göre , miras bırakana aşağıda yazılı oranlarda mirasçı olmaktadır Bunlar ; 

a)  Miras bırakanın çocukları ile birleştiğinde mirasın ¼’ ü

b)  Mirası bırakanın ana baba veya büyük anaları ile birleştiğinde mirasın ½’si

c)  Miras bırakanın büyük baba veya büyük anaları ile birleştiğinde mirasın ¾’ü

d)  Miras bırakanın yukarıda yazılı mirasçıları yoksa mirasın tamamı sağ kalan eşin olmaktadır

Miras bırakanın kendinden önce ölmüş çocuklarının eşleri mirastan pay alamamaktadır.

Mukaveleden doğan mirasçılık hali  

Medeni kanunumuzun kabul ettiği bir başka mirasçılık şekilde sözleşmeden doğmaktadır. Bunlar vasiyetname ve miras mukaveleleridir. Mirasçılığın sözleşme ile doğması halinde miras hükümleri , yapılan bu tür sözleşmelerin neticelerine göre belirlenecektir.

Miras Ret           

Gerek kanuni mirasçılar ve gerekse mukavele ile mirasçı tayin edilenler , kendilerine düşen Mirası ret edebilirler. Mirasın reddi kanuni mirasçılar tarafından , ölümün öğrenildiği tarihten itibaren , mukavele ile mirasçı atananlarda ise , mirasçılığın kendilerine resmen tebliğ edildiği tarihten içerisinde 3 ay içerisinde  sulh hukuk mahkemesine yapılması gerekmektedir. Mirasın reddi halinde alınacak veraset belgesinde bu husus belirtilmek sureti ile mirasçılık  ve miras payları belirlenecektir.

Miras payından  Feragat 

Miras bırakan , mirasçılardan birisi ile , bir karşılık söz konusu olmadan veya karşılık sağlayarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilmektedir. Bu halde feragatte bulunan mirasçılık sıfatını kaybedecektir. Mirastan feragat sözleşmesi ölüme bağlı bir tasarruf olup miras bırakanın sağlığında , resmi vasiyet şeklinde yapılması gerekir.

 Şerh Verme

A-KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞERHİ 

 İşlemi 

 Kira sözleşmesi , taşınmaz maliki veya temsilcisi ile taşınmazı kiralayacak kişi arasında yapılır. Şerhi için söz konusu sözleşmenin tapu sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir.

 Kira sözleşmesi taraflar veya bunların temsilcileri arasında yazılı şekilde yapılacağı gibi söz konusu sözleşme notere de tasdik ettirilebilir. Herhangi şekilde düzenlenirse düzenlensin , sözleşmede aşağıdaki hususlar yer almalıdır ;

a)       Kiralanacak taşınmazın açıkça belirtilmesi ,

b)       Kira süresi

c)        Bedel

d)       Varsa şartların yazılması  Tasarruf kısıtlı taşınmazlar da kira şerhi           

 Taşınmaz üzerinde , tedbir ve kanuni kısıtlamalar gibi , kira şerhine engel bir kısıtlama söz konusu değilse , kiranın tapu kütüğüne şerhi mümkün olacaktır. Taşınmazın ipotek ve benzeri haklarla kısıtlı olması kira şerhine engel teşkil etmeyecektir. Bu durumda şerhin hukuki sonucu , şerh tarihinden sonra tapu siciline kaydedilecek haklar için söz konusu olacaktır.

 B- SATIŞ VAADİ

 Satış vaadi , taşınmazın satışının bir kimseye vaad edilmesidir. Satış vadi taşınmazın kesin satışı demek olmayıp, satışı yapma taahüdüdür. Kendisine satış vaadinde bulunan kimse , sözleşmeye dayanarak taşınmazın kendi adına tescilini tapu sicil müdürlüğünden isteyemez. Sadece kütüğe şerhini talep edebilecektir.  

Satış vaadinin tapu kütüğüne şerhini , aksi sözleşmede kararlaştırılmışsa taraflardan herhangi birisi tapu sicil müdürlüğünden talep edebilmektedir. Talep için , şerh hususunun sözleşmede yazılı olması da şart değildir.

 Ayrıca , satış vaadi sözleşmesinin tanziminden itibaren beş yıllık süre geçmiş olmasa dahi satış vaadinin kütüğe şerhi mümkün olabilecektir.

 Satış vaadi sözleşmesinin düzenleme yetkisi sadece notere aittir. Tapu sicil müdürlüğünün bu tür sözleşmeleri tanzime yetkisi bulunmamaktadır. Şerh için söz konusu satış vaadi sözleşmesinin tapu sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir.

Sözleşmede hangi hususlar bulunmaktadır ?

 Satış vaadi ileride yapılacak kesin satışın vaad ve taahhüdü olması sebebiyle , satış için aranılan hususlar , satış vaadi sözleşmeleri içinde geçerlidir. Sözleşmenin Tarafların temsilcileri tarafından düzenlenmesi de mümkündür. Bunların yanında söz konusu sözleşmelerde aşağıdaki hususlar yer almalıdır bunlar ;

a)      Düzenlenme şeklinde tanzimi

b)      Tarafların kimliklerinin nüfus hüviyet cüzdanı ile tespiti , 

c)       Tarafların fotoğraflarının bulunması ve tasdiki,

d)      Satış bedeli

e)      Satış vaad ve taahhüdü,

f)       Vaade konu taşınmazın açıkça belirtilmesi

   C)-KAT KARŞILIĞI İNŞAAT HAKKININ ŞERHİ  

 Kat karşılığı inşaatta , taşınmaz maliki taşınmazının veya belli bir hissesini , yapılacak inşaata karşılık müteahhide devretmeyi kabul etmekte , üstlenici (müteahhit) de devralacağı taşınmaz veya paya karşılık bedel ödemeyerek bunun yerine yapılacak inşaatta binanın belli bir kısmını arsa sahibine inşa edip , teslim etmeyi taahhüt etmektedir.

 Kat karşılığı inşaat hakkının şerhi tapu sicil tüzüğünde yer almıştır. Söz konusu sözleşmeyi düzenleyecek makam noterdir. Tapu sicil müdürlüklerini bu tür bir sözleşmeyi düzenleme yetkisi bulunmamaktadır. Tapu kütüğüne şerh için noterde düzenlenmiş sözleşmenin Tapu Sicil Müdürlüğüne ibrazı gerekir. Şerhi talep etme yetkisi taşınmaz malikine aittir. Ancak sözleşmede üstlenicinin (müteahhidin ) de şerhi talep edileceği belirtilmişse Müteahhidde şerh verdirebilecektir.

 Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri uygulamada tarafların uyması gereken pek çok şart ve yükümlülükleri içerebilmektedir. Tüm bu şart ve yükümlülüklerin tapu kütüğünde gösterimi mümkün değildir. Ancak sözleşme kütüğe şerh  verilmekle , sözleşmedeki şart ve yükümlülükler , artık taşınmazı sonradan edinen veya lehine hak tesis edilen kişileri de etkileyecektir. Şerhin amacıda esasen budur. Kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmesi gereği mülkiyet devri yapılabilir mi ?           

 Kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmeleri tapu kütüğüne sadece şerh verilebilir. Tapuda mülkiyet devrini sağlamaz . Mülkiyet devri için , buna ilişkin  (kat karşılığı temlik) resmi sendin tapu sicil müdürlüğünce ayrıca düzenlenmesi gerekir. Zira taşınmazların devrine ilişkin sözleşmeleri düzenleme yetkisi bazı istisnalar hariç sadece tapu sicil müdürlüklerine aittir. 

 Üstlenici ( müteahhid ) sözleşme şartlarının yerine getirildiği , binanın inşa edildiği gerekçesi ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince tapu devrinin yapılmasını talep edemez. Taşınmaz malikin sözleşme gereği tapu sicil müdürlüğündeki mülkiyet devrince yanaşmaması halinde , mahkemeye müracaat ile taşınmazın alınacak kesinleşmiş mahkeme kararı gereği mülkiyet devri sağlanabilir. 

 D)- MALİKİN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ TASARRUFUNU KISITLAYICI BAZI ŞERHLER 

 a)-Haciz-İhtiyati Haciz :

 Haciz , herhangi  bir alacağın tahsilinin temini için icra müdürlüklerinin borçlu taşınmazına müracaat etmesidir. Kamu alacağından dolayı vergi daireleri ve belediyeler gibi bazı kamu kurumları da alacak takibinde bulunarak taşınmazları haciz edebilmektedir.

 Hacizde alacağın varlığında herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. İlgili dairelerin tapu sicil müdürlüğüne talepleri üzerine tapu kütüğüne şerh verilir.

 İhtiyati hacizlerde alacak taraflar arasında ihtilaflıdır. Ancak mahkemeler alacaklının alacağını dava sonuçlanıncaya kadar teminat altına almak amacıyla , borçlunun taşınmazları üzerine ihtiyati haciz koydurabilmektedir. Bu sebeple ihtiyati hacizlere ilişkin şerh talebi , ilgili mahkemenin  talimatı üzerine icra müdürlüklerince tapu sicil müdürlüğüne yapılmaktadır.

 b)-Tedbir-ihtiyati tedbir :

 Tedbir , mahkemelerde görülmekte olan bir dava sebebi ile taşınmazın bir başkasına devrini veya üzerine herhangi bir hak tesisini önlemek amacıyla , ilgili mahkemenin bu husustaki kararının tapu siciline şerh verilmesidir.

 İhtiyatı tedbir ise taşınmazın mülkiyetinin çekişmeli olduğu hallerde söz konusudur. Her ne kadar şerh verilme sebepleri farklı olsa da her ikisinin de doğurduğu sonuç aynıdır.           

Taşınmazlar üzerine tedbir veya ihtiyati tedbir şerhinin verilmesi , ilgili mahkemenin talebi üzerine olmaktadır.

 Tedbir veya ihtiyati tedbirli taşınmazların durumu :

 Tedbir veya ihtiyati tedbir şerhi verilmiş taşınmazların malikince bir başkasına devri veya üzerine hak tesisi mümkün değildir. Söz konusu bu şerhler taşınmazın herhangi bir tasarrufa konu olmasını engellemektedir. Ancak devir ve hak tesis edici mahiyette olmayan işlemler ilgili mahkemenin muvafakat’ ı ile yapılabilmektedir.(isim ve cins gb. ) 

 c)-İflas ilanı    

İflas ; iflasa tabi kişilerin borçlarını ödeyememesi durumunda , ticaret mahkemesince tasfiyesine karar verilmesi halidir

 İflasa ticaret mahkemesince karar verilmesinden sonra bu hususun tapu sicil müdürlüğüne bildirilmesi halinde tapu kütüğüne şerh verilmekle , tedbirde olduğu gibi taşınmazın malikince tasarrufu mümkün değildir.

 İflas şerhi ; ilgili ticaret mahkemesi veya iflas memurluğunun talebi üzerine tapu kütüğünden terkin edilir.

 d)- Konkordato :

 Konkordato ; borçlarını ödeyemeyecek duruma düşen iflasa tabi kişinin , alacaklıları ile anlaşarak borçlarını ödeyebilmesi için ticaret mahkemesince izin verilmesidir.

 Ticaret mahkemesinin konkordato şerhi talebinde bulunan kişiye verdiği süre yine aynı mahkemenin talebi üzerine , tapu kütüğüne şerh verilebilmektedir. Şerhin kaldırılması yine aynı mahkemenin yazı ile olur.

 Konkordato şerhi ile malikin taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunması mümkün değildir.

Temsil ve Vekalet

VELİ

Yaşı küçüğü anne ve babası, evlat edinilmişse, evlat edineni temsil eder.

Velayet hakkı, evlilik süresince anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve babadan birisinin ölümü halinde bu hak, sağ kalana geçer.Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık gerçekleşmisse hakim velayeti eşlerden birisine verebilir Boşanma halinde velayet hakkı cocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.  Ölüm halinde, nüfus idaresinden alınacak nüfus kaydı veya veraset belgesinin, boşanma halinde ise, buna dair kesinleşmiş mahkeme kararının tapu sicil müdürlüğüne ibrazı halinde, velayet hakkı kullanılabilecektir. Boşanma ile kendisine velayet hakkı verilen ana veya babanın ölümü halinde, bu hak doğrudan sağ kalana geçmeyip, mahkeme isterse küçüğe vasi de tayin edebilecektir.

Ölüm ile kendisine velayet hakkı kalan veya boşanma ile velayet hakkı kendisine tanınan eşin yeniden evlenmesi halinde, velayet hakkı kendiliğinden sona ermeyip, mahkemece gerekli görülmesi halinde velayet sahibi değiştirilebileceği gibi, yaşı küçüğe bir vasi tayin edilebilmektedir. Anne ve baba isterse velayet hakkını biri diğerine veya bir başkasına vekalet vermek suretiyle kullanabilmektedirler.

 Anne ve baba  evli değilse yaşı küçüğün velayeti anneye aittir.Anne küçük, kısıtlı ,ölmüş yada velayeti kendisinden alınmışsa mahkemece velayet babaya verileceği gibi vasi de atanabilecektir.

Mahkemece vasi atanmadığı sürece akıl hastalığı akıl zayıflığı ve benzeri halleri nedeniyle kısıtlanan erginleri (reşitleri) anne ve babaları velayet hükümlerine gore temsil ederler.Bu halde öncelikle temsil için kısıtlamanın mahkemece yapılmış olması gerekecektir.

Velinin Yapamayacağı İşlemler

a) -Yaşı küçüğün taşınmazının bağışlanması veya vakfedilmesi,

b) -Yaşı küçüğün taşınmazının üçüncü bir kişinin borcu için ipotek edilmesi .

Yukarıdaki işlemler yaşı küçük adına velisi tarafından yapılması kanunen yasaklanmıştır. Bunların mahkemenin izniyle yapılmasıda mümkün değildir .

Evlilik Dışı Doğan Çocukların Velayeti

Evlilik dışı doğan çocukların velayeti anneye aittir.Anne küçük,kısıtlı,veya ölmüş yada velayet kendisinden alınmışsa, mahkemece vasi atanabiliceği gibi velayet babayada verilebilecektir.

VASİ

Vesâyet; velisi bulunmayan yaşı küçüklerle, Medeni Kanun’da belirtilen sebeplerin varlığı halinde, reşit olan kimselerin temsilini sağlayan, kanuni bir temsil şeklidir.

 Akıl hastalığı,akıl zayıflığı ve benzeri nedenlerle kısıtlanan ergin(reşit) çocuklara vasi atanması istisnai olup,bu kişileri anne ve babaları velayet hükümlerine gore temsil ederler

Reşit olan bir kimseye vasi tayinini gerektiren bazı haller şunlardır

a) - Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı,

b) - İsraf, kötü hayat sürme, kötü idare,alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı

c) - Bir yıl veya daha çok hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkum olma,

Vasi tayinine yetkili makam, kendisine vasi tayini yapılacak kişinin ikâmetgâhının bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesidir. Vasi tayini halinde, bu durumun ilgili mahkeme veya savcılıkca bildirilmesi üzerine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine kayıt yapılarak, vesâyet altına alınan kişinin taşınmazını tasarruf etmesi önlenir.

Vasi kural olarak 2 yıl için atanmaktadır.Sulh mahkemesi bu süreyi her defasında ikişer yıl uzatabilir.Vasinin tapu işlem talebinde görev süresinin devam edip etmediği tapu sicil müdürlüğünce aranacak bir husustur.

Hakimin İznini Gerektiren İşlemleri:

Vasi, vesâyeti altındaki kişinin taşınmazları üzerinde alım, satım, ayni bir hakkın tesisi (ipotek, intifa v.b), üç yıl veya daha fazla süreli kiralama, mal rejimi sözleşmesi, miras taksimi, miras payının devri, ölünceye kadar bakma akdi gibi işlemlerinde, sulh hukuk mahkemesi’nin iznini almalıdır İzne dâir mahkeme kararının işlemden önce tapu sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir.

Ayrıca, vesâyet altındaki kişinin taşınmazının satışı, açık artırma ile sulh hukuk mahkemesince yapılmış ise, buna ilişkin mahkeme kararının ibrazı halinde, işlem için resmi senet tanzim edilmeden, alıcı adına tescil yapılmaktadır Sulh Hakiminin İzni ve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Tastikini Gerektiren İşlemleri:

a)-Vesâyet altındaki kişinin taşınmazı, pazarlık yolu ile satılacaksa, sulh hukuk mahkemesi’nin, vasinin satışı yapmaya yetkili kılındığına dâir izni ile, asliye hukuk mahkemesince tastik edildiğine dair kararın, işlemden önce tapu sicil müdürlüğüne verilmesi gerekir. Bu halde satış, müdürlükce tanzim edilecek olan resmi senet gereğince yapılacaktır.

b)-Ölünceye kadar bakma akitlerinde de, işlemden önce, buna dair sulh hukuk mahkemesi’nin vasiye izni ve asliye hukuk mahkemesi’nin bunu tastikine dair karar, ibraz edilmelidir

c)-Vesayet altındaki kişi ile vasi arasında sözleşme yapılması

 Hiç Yapamayacağı İşlemler

Bu işlemler; vesâyet altındaki kişinin taşınmazının vakfedilmesi veya bağışlanması ile kendisi veya üçüncü bir kişinin borcundan dolayı taşınmazın ipotek edilmesidir.

KAYYIM
Bir kimsenin malının idaresi veya belli bir işinin yapılması için, o kimseye tayin edilen kanuni temsilcisi kayyımdır. Kayyımın veli ve vasi gibi genel anlamda bir temsil yetkisi olmayıp, yetkisi sadece belli bir işin görülmesi veya bir malın yönetilmesi ile sınırlı olmaktadır . Kayyım tayinine yetkili makam, sulh hukuk mahkemesidir.

Kendisine kayyım tayin edilenler, gerçek kişiler olabileceği gibi, tüzel kişiler de olabilir. Kayyım tayinini gerektiren haller şunlardır.

a) Ergin(reşit) olan bir kimse, hastalık veya başka bir yerde bulunmak veya bunlara benzer sebeplerden birisiyle, acele bir işini kendisi görebilecek veya bir temsilci (vekil)atayabilecek durumda değilse,

b)Yapılacak işlemde, kanuni temsilci (veli, vasi) ile, küçüğün veya kısıtlının menfaatleri çatışıyorsa,

c)Kanuni temsilcinin işlemi yapmaya engel bir hali ortaya çıkarsa.

Kayyımın tapu işlemlerinde, Medeni Kanunumuzun vasiye ilişkin hükümleri uygulanmaktadır

Yasal Danışman

Reşit olan bir kimsenin menfaatinin korunması amacıyla, bazı işlemlerinde sulh hukuk mahkemesince, o kimseye yasal danışman tayin edilebilir. Kanuni müşavirin temsil yetkisi, bütün işlemler için değil, sadece kanunda belirtilen işlemler için söz konusu olup, temsilin mahiyeti de sadece yapılan işlemin tastiki şeklindedir. Tapu işlemleri açısından kanuni müşâvirin onayını gerektiren işlemler şunlardır ;

a) Satış

b) İpotek

c) Bağış

d) Ayni hak tesis edici diğer işlemler (irtifak hakkı tesisi v.b.)

Yasal Danışmanın temsil yetkisi, sadece işlemi tastik mahiyetinde olduğundan, yukarıda belirtilen işlemlerde, işleme, kendisine kanuni müşâvir (yasal danışman) tayin edilen kimse bizzat katılır. Yasal Danışman, düzenlenecek resmi senette sadece işleme onayını belirtir. Bununla birlikte, Kanuni Müşavirin muvafakatını noterde vermesinde yasal bir engel olmadığı kanaatindeyiz. Bu halde işlem için kanuni müşavirin işleme bizzat iştirakine ihtiyaç olmayıp. İşlemden önce noter muvafakatının ibrazı yeterli olacaktır. Ayrıca işlemden önce, kanuni müşâvir tayinine ilişkin mahkeme kararının tapu sicil müdürlüğüne ibrazı da gerekecektir.

İRADİ TEMSİL (VEKALET)

Vekâlet yoluyla temsil sadece gerçek kişiler arasında söz konusu olup, tüzel kişiler bunu temsilcileri vasıtasıyla kullanırlar. Tüzel kişiliğin temsilcisi gerçek kişiler olacağından, bunların da vekâlet yoluyla temsilleri mümkün olmaktadır;

Vekâletnâme Tanzimine Yetkili Makamlar:

Bu makamlar şunlardır .

a) Noterler,

 
28/06/2022 Gün Ortalama:0  Bugün39 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:44.192.65.228